L115A/Cửa slim 2 ray trên

Modul 115mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2

L115B/Cửa slim 2 ray dưới

Modul 115mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2

L170A/Cửa slim 3 ray trên

Modul 170mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2

L170A/Cửa slim 3 ray dưới

Modul 170mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2

L115A/Cửa slim 2 ray trên

Modul 115mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2

L115B/Cửa slim 2 ray dưới

Modul 115mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2

L170A/Cửa slim 3 ray trên

Modul 170mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2

L170A/Cửa slim 3 ray dưới

Modul 170mm

Số cánh áp dụng cho hệ cửa: 1- 4 rãnh, 2- 4 cánh

Độ dày kinh có thể sử dụng: 6-12mm

Kích thước tối đa:W2.4mXH2.6m

Độ thoáng khí: cấp 4

Khả năng chống nước: 6A

Khả năng chịu áp lực gió: cấp B2